Provozní řád

 

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY

Povinnosti všech členů i nečlenů!!!

Příspěvky

-  platit řádně a včas příspěvky nebo předem dohodnutou částku za pronájem zařízení

Brigády

-  účastnit se brigád na údržbě objektu a jeho okolí jsou-li vyzváni vedením Sokola

Při příchodu

Závady

o   všechny zjištěné závady hlásit vedení Sokola, neumím-li opravit závadu sám

Přezouvání, převlékání

o   k přezouvání a převlékání slouží pouze šatna

o   vstup na sál a do ostatních prostor je povolen jen v čisté sportovní obuvi

o   je zakázáno nosit a odkládat oblečení, obuv, kola apod. na sál

o   před cvičením je povinnost zamknout hlavní vchod a chránit majetek všech před odcizením

o   kola odkládáme co nejblíže u dveří

Svícení

o   pokud cvičí méně jak 4 osoby, je zakázáno svítit na sále více jek jedním světlem (stolní tenis)

o   při více cvičících je dovoleno svítit více, přímo úměrně ke druhu sportu

(míčové hry x tanec)

Nářadí, židle, apod.

o   v žádném případě nešoupat!

o   po použití uklidit (srovnat) zpět na vyhrazené místo

Docházka

o   povinnost vedoucího je zapisovat docházku

o   u nových členů registrovat rodná čísla

Pořádek

o   dodržovat tento řád je povinností každého návštěvníka

o   udržovat a dbát na pořádek po celém objektu

o   uklidit nebo odstranit odpadky i po jiném neukázněném nepořádníkovi

o   na sále je zakázáno jíst, pití noste v uzavíratelných lahvích

o   prázdné pet lahve odnášejte s sebou (pod kostelem je kontejner)

Při odchodu

o   zkontrolovat pořádek po celém objektu (sál, šatny, WC, apod.)

o   je povinností všechny dveře a okna pozavírat, uzamykatelné uzamknout

o   všechny elektrické spotřebiče vytáhnout ze sítě, popř. vypnout

o   všechna světla pozhasínat (včetně WC!)

Závěr

o   cvičení v objektu je na vlastní nebezpečí

o   je přísně zakázáno půjčovat klíče třetím osobám (mimo výborem určené osoby)

o   je přísně zakázáno manipulování s otevřeným ohněm a hořlavými látkami v objektu zařízení i v jeho okolí

o   v celém objektu je přísný zákaz kouření a odhazování nedopalků